Smluvní obchodní podmínky užívání služeb poskytovaných
prostřednictvím serveru SuperbShare.com

SuperbShare.com (dále jen „SuperbShare“) je úložní služba (dále jen „služba“), která umožňuje svým uživatelům ukládání dat prostřednictvím sítě internet. Vytvořením uživatelského účtu registrací na serveru SuperbShare nebo nahráním dat na server SuperbShare uživatel souhlasí s dále stanovenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

 

I.
Úvodní ujednání

Poskytovatelem služby je společnost BONSATERO, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 021 35 396 (dále jen „poskytovatel“). Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby poskytovatele a která se zavázala k dodržování těchto obchodních podmínek a k dodržování podmínek užívání služeb poskytovatele, a to zejména způsoby uvedenými v těchto obchodních podmínkách.
Poskytovatel za stanovených podmínek poskytuje uživatelům úložný prostor za účelem ukládání informací (dat), a to dle § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“).

 

II.
Základní pravidla služby

Každý uživatel má možnost na úložní server SuperbShare nahrávat data až do velikosti 2000 MB/soubor.

Každý uživatel služby má povinnost dodržovat platné zákony a právní předpisy při poskytování informací, které jsou určeny k přenosu nebo k ukládání, a je dále povinen řídit se níže předepsanými pravidly

 • uživatel má povinnost zdržet se jakéhokoliv klamavého či podvodného jednání ve vztahu k poskytovateli i k dalším uživatelům služby.
 • uživatel může nahrát na server SuperbShare pouze datové soubory, se kterými je oprávněn nakládat tak, že je může užívat, rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, pronajímat či zcizovat, umožňuje-li to vše povaha datového souboru, a to na základě autorství k tomuto datovému souboru, licence či jiného titulu opravňujícího jej datový soubor takto užívat. Uploadované soubory jsou na serveru volně přístupné.
 • uživateli je výslovně zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem do autorských práv jiných osob a také do ostatních práv v oblasti práva duševního vlastnictví.
 • uživatel má zakázáno přenášet nebo ukládat takové informace, jejichž zpřístupněním další osobě by došlo ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jakéhokoliv jiného protiprávního jednání zakázaného právním řádem České republiky a/nebo právem Evropských společenství a Evropské unie
 • uživateli je zakázáno jakýmkoliv způsobem propagovat jakoukoliv trestnou činnost, navádět ostatní uživatele internetu k jejímu spáchání, nebo tuto trestnou činnost schvalovat, případně slibovat pomoc pachatelům trestné činnosti
 • zdržuje-li se uživatel služby v zahraničí, tedy na území jiného státu, je mu zakázáno jakékoliv protiprávní jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo právem Evropských společenství a Evropské unie a/nebo právním řádem té země, na jejímž území se zdržuje při užívání výše specifikované služby.
 • uživatel je srozuměn, že má povinnost nahradit veškeré škody a újmy, které způsobí poskytovateli služby případně jiným osobám při užívání této služby.
 • uživatel je povinen poskytnout svoji skutečnou e-mailovou adresu, pokud se rozhodne ji uvést. Na tuto adresu mohou být uživateli kdykoli zasílány informace týkající se služby, jakož i jiná obchodní sdělení, k čemuž uživatel uděluje svůj souhlas.
 • poskytovatel je oprávněn jakýkoli soubor, který byl nahrán uživatelem, okamžitě a bez udání důvodu smazat, a to dle svého uvážení.
 • poskytovatel je také oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud došlo k předchozímu upozornění, včetně zablokování přístupu na servery, jež jsou provozovány poskytovatelem, v případě, že se uživatel dopustí porušení těchto obchodních podmínek.
 • uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že pokud dojde ze strany uživatele k porušení těchto obchodních podmínek, může poskytovatel vedle sankcí uvedených v předchozích dvou bodech nárokovat smluvní pokutu, která je rovna zůstatku kreditů náležejícímu účtu uživatele. Nárok na náhradu škody poskytovatele není tímto dotčen.
 • uživateli se zakazují jakákoliv jednání, která by vedla,  mohla vést k či se pokoušela o poškození funkcionality služby.
 • uživatel není oprávněn vkládat na server SuperbShare jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu, případně reklamu třetích osob. Ke vkládání reklamy je oprávněn výlučně poskytovatel.
 • název uploadovaného souboru, který uživatel volí před nahráním souboru na server poskytovatele, nesmí být v rozporu s podmínkami stanovenými výše a nesmí obsahovat žádné vulgární či hrubé výrazy, urážlivé výroky vůči třetím osobám, rasové útoky, komerční nabídky a affiliate odkazy, odkazy na warez, licenční kódy, pornografii, jakož i žádosti o jejich poskytnutí.
 • uživatel služby není v žádném případě jakkoliv oprávněn zpoplatňovat (předprodávat) obsah, který je umístěn na serveru SuperbShare bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
 • zakoupení kreditů je uživateli umožněno prostřednictvím služeb popsaných na serveru SuperbShare v sekci Zakoupit kredity a za tam stanovených podmínek.

 

Dodržování všech výše uvedených pravidel uživatelem při využívání služby je nezbytnou podmínkou pro poskytování služby.

Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel uživatelem při využívání služeb je považováno za neoprávněné využití služby a dává poskytovateli právo dle jeho volby odstranit jeden či více souborů anebo přerušit uživateli užívání služby. Poskytovatel není povinen sdělit uživateli důvod odstranění souboru ze serveru.

Poskytovatel negarantuje uživateli dostupnost serveru SuperbShare ani rychlost stahování či uploadování dat. Poskytovatel neprovádí zálohu uploadovaných souborů, což uživatel bere výslovně na vědomí. Jelikož služby poskytovatele nejsou určeny na bezpečnou a trvalou zálohu důležitých dat, poskytovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu způsobenou ztrátou či poškozením uploadovaných souborů.

 

III.
Další práva a povinnosti

K využívání služby či její části může být poskytovatelem vyžadována registrace uživatele.

Registrací uživatele se rozumí vyplnění registračních údajů uživatele, vyjádření jeho souhlasu s těmito obchodními podmínkami a následné odeslání registračních údajů včetně souhlasu s obchodními podmínkami na server poskytovatele prostřednictvím příslušného webového formuláře. Registrací vzniká právní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, který se řídí těmito obchodními podmínkami a v otázkách zde neupravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění, a zákonem o některých službách informační společnosti. Při registraci si uživatel zvolí přihlašovací údaje, které slouží k identifikaci uživatele a jeho přístupu k službám vyhrazeným zaregistrovaným uživatelům.

Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím příslušného webového formuláře dostupného na webových stránkách serveru SuperbShare.

Poskytovatel je poskytovatelem služby ve smyslu § 5 zákona o některých službách informační společnosti. V souladu s § 6 zákona o některých službách informační společnosti není povinností poskytovatele dohlížet na obsah přenášených zpráv nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informací. Odpovědnost za obsah uploadovaných souborů nese výlučně uživatel. Tím nejsou dotčeny ostatní povinnosti poskytovatele dle zákona o některých službách informační společnosti.

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu ustanovení článku IV. těchto obchodních podmínek informovat uživatele o svých dalších službách, stejně tak jako o službách obchodních partnerů, což uživatel bere na vědomí.

Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele, pokud tento jakkoli porušil nebo porušuje tyto obchodní podmínky nebo platné právní předpisy.

 

IV.
Osobní údaje, souhlas s jejich zpracováním

Poskytovatel prohlašuje a uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí a bere na vědomí, že při registraci, jak je tato vymezena v těchto obchodních podmínkách, nebo při využití služeb poskytovatele uživatelem, dochází či může docházet ke sdělení osobních údajů uživatele poskytovateli.

Uživatel, jakožto subjekt údajů, souhlasí s tím, aby údaje sdělené jím poskytovateli byly zpracovány poskytovatelem, jakožto správcem, a to za účelem identifikace uživatele v rámci provozování služeb poskytovatele, nabízení služeb a produktů poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zasílání informací o činnosti poskytovatele, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním těchto osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

Poskytovatel tímto informuje uživatele a podává mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí zejména to, že poskytnutí osobních údajů poskytovateli je dobrovolné, že uživatel má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese poskytovatele, a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Touto nápravou je např. zdržení se takového jednání poskytovatele, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel osobní údaje uchovává bez časového omezení.

 

V.
Hlášení

Pokud má uživatel či jakákoliv třetí osoba důvod domnívat se, že kterýkoliv uživatel služby porušuje autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví, nebo používá službu k šíření nelegálního obsahu, nechť toto ohlásí poskytovateli na jeho e-mailovou adresu abuse@superbshare.com. Ohlášení by mělo obsahovat alespoň tyto základní informace:

  • označení ohlašovatele;
  • e-mail, na kterém je možno ohlašovatele kontaktovat;
  • specifikaci závadného obsahu;
  • přesný link (pokud jich je víc, tak všechny) k závadnému obsahu.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a právní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem se řídí českým právem.

Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem může probíhat také elektronicky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto obchodních podmínek, na což uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů předtím, než tato změna má nabýt účinnosti. Jestliže se uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na změnu podmínek nevyjádří, že s touto změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou změnou podmínek vyjadřuje souhlas. V případě nesouhlasu uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2014.

 

BONSATERO, s.r.o.